O nás
Sme Vašim partnerom v boji za sociálnu spravodlivosť a lepšiu budúcnosť

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety (ďalej len "vysoká škola, VŠ") je súkromná neuniverzitná vysoká škola so sídlom v Bratislave. VŠ pôsobí ako nezisková organizácia registrovaná na Krajskom úrade v Bratislave dňa 21.10.2002 pod č. OVVS-673-/54/2002-NO pod názvom Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety. Zakladateľmi neziskovej organizácie VŠ sú súkromné osoby v spolupráci s Nadáciou na podporu výchovy a vzdelávania na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá je zriadená a zaregistrovaná v zmysle zákona o nadáciách na Ministerstve vnútra SR. Zakladatelia založili právnickú osobu podľa odseku 2 v právnej forme ako neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby. Právnická osoba podľa odseku 2 je oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola na základe udelenia štátneho súhlasu vládou Slovenskej republiky uznesením č. 891 z 24. 9. 2003 s účinnosťou od 24. 9. 2003. Vysoká škola okrem akreditácie v Slovenskej republike disponuje aj medzinárodnou akreditáciou.

Dlhodobým poslaním a cieľom VŠ je napomôcť integrácii Slovenskej republiky do Európskej únie v oblasti zdravotníckeho vysokého školstva a výchova zdravotníckych pracovníkov, a to najmä v oblasti verejného zdravotníctva a sociálnej práce, ošetrovateľstva, zubnej techniky, rehabilitácie, laboratórnych a vyšetrovacích metód pre domáce, štátne, verejné, súkromné, cirkevné a zahraničné zariadenia a štátne, verejné, súkromné, cirkevné zariadenia sociálnej práce a misie v zahraničí. VŠ pôsobí v duchu kresťanského humanizmu so zameraním na základné princípy kresťanskej zdravotníckej etiky a šíri odkaz sv. Alžbety, bratislavskej rodáčky, slúžiť chorým a chudobným bez rozdielu rasy, národnosti a náboženskej orientácie. Vysoká škola zabezpečuje vzdelávanie, vedeckú výchovu a vedecký výskum ako aj praktické činnosti u študentov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Rýchla voľba

Klinkni na obrázok

Rector


Vicepresidents


Scientific Council


Senate


Collegium Elizabethinum