Akreditované vzdelávacie programy

Vzdelávacie programy Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov (IVSP) vznikol v súlade s celospoločenskými potrebami prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávania sociálnych pracovníkov. IVSP pôsobí ako odborné pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Odbornosť nášho pracoviska garantujeme referenciami dlhodobého pôsobenia realizátorov v rôznych projektoch, pri tvorbe mnohých odborných textov, metodík práce pre sociálnych pracovníkov a supervízorov, ponukou nových trendov v sociálnej práci, členstvom v mnohých stavovských radách, redakčných radách časopisov a spoluprácou s partnerskými inštitúciami vo viacerých krajinách.

Poslaním IVSP je prispievať k rozširovanie odborných vedomostí a zručností sociálnych pracovníkov ako aj každého, kto má záujem o akreditované certifikované vzdelávanie v oblasti sociálnej práce. Vzdelávacie aktivity realizuje vysoko kvalifikovaný odborný tím domácich a zahraničných lektorov, ktorí sú zárukou kvality a sprostredkovania originálnych praktických kompetencií potrebných pre činnosti najmä sociálnych pracovníkov.