Centrum sociálneho poradenstva pre študentov

Pomocná ruka v núdzi

 Centrum sociálneho poradenstva pre študentov a priatelov VŠZaSP sv. Alžbety.

Úlohou centra je poskytovať poradenstvo pre študentov a priateľov našej Vysokej školy. V prípade, že potrebujete nájsť pomoc v podobe poradenstva v nasledovných oblastiach, kontaktujte prosím e-mailom našich odborníkov, ktorí pôsobia na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave a Skalici. 
Odborným garantom Centra sociálneho poradenstva pre študentov a priateľov VŠZaSP sv. Alžbety je prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. Náš tím dodržiava prísne etické štandardy najmä v oblasti profesionality a mlčanlivosti. Pokiaľ Vás do 72 hodín (3 dní) poradca neskontaktuje, obráťte sa na odborného garanta Centra.


Poradenstvo pre pomoc ľuďom bez domova

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

www.resoty.sk

michalolah.socialworker@gmail.com

Poradenstvo v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Mgr. Ivana Mrázková

ivana.mrazkova@employment.gov.sk

Ženské poradenstvo

doc. PhDr. Zlata Ondrušová, PhD.

zlatica.ondrusova@vssvalzbety.sk

FAMILY GARDEN - poradenské centrum pre rodiny

www.familygarden.sk


Poradenstvo ženám, ktoré prežili násilie

Mgr. Mária Ringerová

proti.nasiliu@gmail.com


Sociálne poradenstvo obetiam sexuálneho zneužitia

doc. PhDr. Slávka Karkošková, PhD.

slavka.karkoskova@gmail.com

www.sexualne-zneuzivanie.sk


Špeciálno-pedagogické poradenstvo

doc. PhDr. Monika Bošnáková,

monabos3@gmail.com


Poradenstvo pre príjímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb

PhDr. Martina Štepanovská, PhD.

stepanovska.martina@mesto.skalica.sk


Sociálno-pedagogické poradenstvo

PhDr. Eva Razzouková

razzoukova@gmail.com


Poradenstvo pre užívateľov drog a ľudí pracujúcich v sexbiznise

Mgr. Barbora Kuchárová

barbora.kucharova@gmail.com


Diabetologické poradenstvo

Ing. Mgr. Jozef Borovka

zds.zds1@gmail.com


Psychologická a psychoterapeutická pomoc

PhDr. Gabriela Ručkova, PhD.

ozhojdacka@gmail.com


Psychologicko-onkologické poradenstvo

PhDr. Bc. Zuzana Ondrušová

sue.ondrusova@gmail.com


Duchovné poradenstvo a poradenstvo o zmysle života

Mgr. Vladimír Skyba

(grécko-katolícky kňaz)

vlado.skyba@grkatba.sk


doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD. (logoterapeutka)

stempju@gmail.com


doc. PaedDr. ThLic. György Herdics, PhD.

(rímsko-katolícky kňaz - maďarsky)

georgiuspaulus@gmail.com


doc. PhDr. Peter Vansáč, PhD.

(grécko-katolícky kňaz)

pvansac@sinet.sk


Možnosť spovede (po dohode)

o. Jozef Amrich, SJ

(rímsko-katolícky kňaz)

amrichj@stonline.sk


Sviatosť krstu, Svätá Eucharistia (1. sv. prijímanie), sviatosť birmovania, sviatosť manželstva, sviatosť zmierenia

(v slovenskom a anglickom jazyku)

Mgr. Rastislav Dluhý, PhD.

(rímsko-katolícky kňaz a redemtorista - správca UPC bl. Z. Schelingovej)

rastidl@gmail.com


Poradenstvo v oblasti finančnej gramotnosti

Ing. Miroslav Kollár

kollar.vsz@gmail.com


Poradenstvo v oblasti zamestnanosti a zamestnávania zdravotne postihnutých občanov

PhDr. Ing. Božena Igliarová, PhD.

igliarova@gmail.com


Mužské poradenstvo a sprevádzanie mužov počas rozvodu

Luboš Patera

(Centrum slušného rozvodu Bratislava a Praha)

srvts@volny.cz


Poradenstvo v oblasti sociálneho poistenia

doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD.

ladislav.roman@gmail.com


Sociálne poradenstvo pre ľudí ohrozených chudobou a ľudí bez domova

Mgr. Zuzana Ryšková

zuzana.ryskova@charitatt.sk


Supervízia v sociálnej práci

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

michalolah@gmail.com


Poradenstvo v oblasti správneho práva

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

op.svs@mvsr.vs.sk

jana.vallova@mvsr.vs.sk


Poradenstvo v oblasti pracovného práva

JUDr. Anna Kráľová

annicka.kralova@gmail.com


Poradenstvo v oblasti rodinného práva

JUDr. Alena Mátejová, PhD.

matejova.alenka@gmail.com


Mediácia (mimosúdne riešenie sporov)

PhDr. Ernest Kováč

ernest.kovac@amssk.sk


Gynekologické poradenstvo

doc. MUDr. Mgr. Marián Bartkovjak, PhD. MPH.

bartkovjak@truni.sk

- po dohode len osobné stretnutie


Laktačné poradenstvo

PharmDr. Katarína Oláhová

katarinaolahova@gmail.com


Geriatrické poradenstvo

doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., mim. prof.

ivan.bartosovic@gmail.com


Poradenstvo v oblasti bio-etiky pre ženy

MUDr. Mária Mojzešová, PhD.

maria.mojzesova@fmed.uniba.sk


Poradenstvo pri záťaži/vzniku nádorovým/eho ochorením/nia v rodine

doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.

socialwork.seu.bratislava@gmail.com


Poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím

PhDr. Alžbeta Rudolfová, PhD.

betkarudolfova@gmail.com