Inštitúty a ústavy

Štruktúra školy

Rektorát 

Zriaďovateľ

Dr. h. c. prof. MUDr. 

Vladimír Krčméry

DrSc.

Rektor  a prorektor pre humanitárne projekty

Dr.h.c.prof. MUDr. Juraj Benca, PhD, MPH

Prorektorka pre VVČ a zahraničné vzťahy

prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD, MHA

Prorektor pre ďalšie vzdelávanie

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.  

Prorektor pre pedagogickú činnosť 

prof. MVDr. Peter Juriš, CSc. 

Kvestorát

Inštitút zdravotníctva

Inštitút tropického zdravotníctva

Inštitút sociálnych vied

Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva

Katedry

Katedra práva

Detašované pracoviská

Zahraničné pobočky

Ústav sociálnej práce Martina Luthera, Báčsky Petrovec, Srbsko

Rumunsko

Malaysia

Kenya

Praha

Iné

Partnerské univerzity