Inštitúty a ústavy
Štruktúra školy

Rektorát 

Rektor

Dr. h. c. prof. MUDr. 

Vladimír Krčméry

DrSc.

Prorektor pre zahraničie a projekty

Dr.h.c.prof. MUDr. Juraj Benca, PhD, MPH

Prorektor pre študijné záležitosti

prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD, MHA

Prorektor pre právne záležitosti

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.

Kvestorát

Inštitút zdravotníctva

Inštitút tropického zdravotníctva

Inštitút sociálnych vied

Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva

Katedry

Katedra práva

Detašované pracoviská

Zahraničné pobočky

Ústav sociálnej práce Martina Luthera, Báčsky Petrovec, Srbsko

Rumunsko

Malaysia

Kenya

Praha

Iné

Partnerské univerzity