Detašované pracovisko blahoslaveného Metoda Trčku Michalovce

Vedúci Detašovaného pracoviska Bl. Metoda Trčku, Michalovce

Doc. ThDr. Peter Vansač, PhD. - vysokoškolský učiteľ. Narodený 2. 9. 1962 v Gelnici. Teologické štúdia (1984 - 1989) absolvoval na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave a na Katolíckej univerzite v Lubline (1997 - 2001) so zameraním na dogmatickú teológiu. V praxi a vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na etiku, sociálnu antropológiu, spiritualitu v sociálnej práci a misijnú a charitatívnu sociálnu prácu. Je autorom monografie: Základy sociálnej a kultúrnej antropológie a učebných textov: Vybrané kapitoly z etiky - historický vývoj etiky, základy etiky, etika v sociálnej práci. Taktiež je autorom mnohých vedeckých prác, ktoré sú publikované v domácich a zahraničných monografiách, zborníkoch a odborných časopisoch.

Vložte svoj text