Harmonogram štúdia

Ako sa u nás študuje

Organizácia štúdia sa uskutočňuje v zmysle vysokoškolského zákona a študijného poriadku VŠZaSP sv. Alžbety:

Akademický rok sa spravidla:
- začína 1. septembra bežného roka a
- končí 31. augusta nasledujúceho roka
- člení na zimný a letný semester a hlavné prázdniny
- každý semester sa skladá:
• z výučbovej časti (obsahuje najmenej 10 a najviac 15 výučbových týždňov)
• zo skúškového obdobia (trvá najmenej mesiac)

Výučba:
- základnými formami sú: prednášky, konzultácie, semináre, cvičenia, praktické cvičenia, odborná prax, exkurzie, odborné práce, semestrálne práce, kurzy špeciálne výcviky, organizované a kontrolované samoštúdium
- predmet študijného programu môže byť vyučovaný súčasne viacerými formami

Kreditový systém štúdia:
- umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť záťaž študenta spojenú s absolvovaním študijných predmetov
- štandardná záťaž študenta:
- za celý akademický rok najmenej 60 kreditov
- za semester najmenej 30 kreditov
- kredity:
• číselné hodnoty pridané k predmetom - charakterizujú množstvo práce potrebnej na ich úspešné absolvovanie
• študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu
• za daný predmet je možné v priebehu štúdia získať kredity iba raz
• získané kredity za absolvovanie predmetov sa študentovi zhromažďujú (sčítavajú, akumulujú)
• jednou z podmienok pokračovania v štúdiu je získanie potrebného súčtu kreditov študijného programu
• celkový počet kreditov, ktorý je potrebné získať na riadne ukončenie štúdia závisí od štandardnej dĺžky štúdia daného štud. programu a je najmenej 60 kreditov za každý stanovený rok štandardnej dĺžky štúdia nezávisle od stupňa, do ktorého je študijný program zaradený
• kredity musí študent získať v takej skladbe, ako to určuje študijný program
• ak študent absolvuje časť štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí na základe zmluvy o štúdiu, získané kredity sa mu započítavajú (prenášajú) na základe výpisu výsledkov VŠ na ktorej ich získal
• celkový počet kreditov, ktorý je potrebný na riadne skončenie štúdia v jeho jednotlivých stupňoch:
a) bakalárske štúdium - 180 kreditov
b) magisterské štúdium (inžinierske) - 120 kreditov
c) doktorandské štúdium - 120 kreditov do vykonania dizertačnej skúšky
• prenos predmetov z jednotlivých rokov štúdia na našej VŠ je možný len so súhlasom rektora
• študent musí absolvovať všetky predpísané predmety v aktuálnom akademickom roku
• každý predmet môže študent absolvovať na riadny termín alebo dva opravné (ďalší opravný termín povoľuje rektor resp. dekan na základe žiadosti)

Študijný program, študijný plán:
- študijný program vysokej školy je zostavený tak, aby študent získal počas štúdia všetky predpísané povinné aj voliteľné predmety
- študijný plán študenta určuje, aké predmety študent v rámci štúdia absolvuje, určuje ich časovú postupnosť a stanovuje formy hodnotenia študijných výsledkov
- súčasťou študijného programu je odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v štandardnej dĺžke

Predmety študijného programu:
- každý predmet je jednoznačne identifikovaný v rámci vysokej školy svojim kódom a názvom a je koncipovaný ako jednosemestrový
- základné údaje o charaktere predmetu sa uvádzajú v identifikačnom liste predmetu
• kreditová dotácia,
• formy výučby a ich hodinové dotácie
• vyučujúci,
• podmieňujúce predmety, podmienky absolvovania predmetu a spôsob hodnotenia,
• obsah predmetu
• kontrolné časti (etapy) predmetu,
• zoznam študijnej literatúry, informačné zdroje,
• rozvrhové údaje (semester, čas a miesto konania...)
- predmety zaradené do študijného programu sú podľa záväznosti ich absolvovania rozdelené na:
• povinné - ich absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania danej etapy štúdia, časti štúdia alebo celého študijného programu, spravidla sú len také, ktoré sa vyučujú na vysokej škole
• povinne voliteľné - úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu,
• výberové - predstavujú ostatné predmety v študijnom programe, ktoré si študent má možnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia
- vypracovanie záverečnej práce alebo diplomovej práce vrátane jej obhajoby sa považuje za absolvovanie jednotky študijného programu (predmetu), hodnotí sa a prideľujú sa mu kredity,
- samotná obhajoba záverečnej práce alebo diplomovej práce a absolvovanie štátnej skúšky sa nepovažuje za absolvovanie jednotky študijného predmetu - za absolvovanie sa kredity neprideľujú
- štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu študenta pod vedením školiteľa, ktorý ho zostavuje a predkladá na schválenie rektorovi vysokej školy