Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva bl. Jána Pavla II.

Chceš dať iný, plnší rozmer svojmu životu? Sprevádzať tých, ktorí ťa potrebujú, pomáhať zlepšiť život tým, ktorým sa to nedarí? Pozývame ťa študovať na našu Katedru misiológie! Misia je život, poslanie, hodnoty.

Dlhodobým poslaním katedry je vychovávať odborných pracovníkov pre misijné a rozvojové projekty sociálneho, charitatívneho a edukačného zamerania doma i v zahraničí.

Pôsobenie katedry vychádza z duchovných hodnôt evanjeliového posolstva a zo všeobecných humanitných princípov, ako úcta k človeku, ochrana života, rozvoj kultúry.

Študenti počas štúdia získavajú poznatky z misiológie, sociálnej a charitatívnej práce, psychológie, sociológie, práva, pedagogiky, religionistiky, zdravotníckych vedných disciplín a tropickej medicíny, humanitárnej a rozvojovej pomoci, krízovej intervencie, misijno-sociálnej práce v rómskych komunitách atď. Už počas štúdia budeš mať príležitosť získavať prax na našich misijných projektoch (na Slovensku, v Rusku, na Ukrajine, v Afrike, Južnej Amerike, Juhovýchodnej Ázii).

Ako absolvent nájdeš uplatnenie v oblasti sociálnej práce v štátnom sektore, pre samosprávy, alebo pre neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb (občianske združenia, domáce a medzinárodné mimovládne organizácie a cirkevné zariadenia).

Štúdium je vhodné pre absolventov strednej školy s maturitou, absolventov iných vysokých škôl, ktorí majú záujem sa ďalej vzdelávať, hľadajúcich ľudí, ktorí sa cítia v živote nenaplnení, ako aj pre vás, ktorí si chcete rozšíriť duševný a duchovný obzor zabehnutého života.

Študijný program Misijná a charitatívna práca patrí pod študijný odbor Sociálna práca.

Ponúkame dennú a externú formu štúdia, a to v rámci 1., 2. a 3. vysokoškolského stupňa. 1. stupeň končí titulom bakalár (Bc.), 2. stupeň končí titulom magister (Mgr.), 3. stupeň končí titulom doktor (PhD.) sociálnych vied.

Taktiež ponúkame Ročný certifikovaný kurz Misijná, charitatívna a rozvojová práca.

Vedúci katedry misiológie

Ladislav Bučko - vedúci katedry misiológie

Vyštudoval elektroniku a kybernetiku na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, teológiu na Františkánskej univerzite Steubenville, detašované pracovisko Gaming - Rakúsko a na Trnavskej univerzite, teologickej fakulte v Bratislave.  Študijné pobyty absolvoval v Ríme - misiológia Univerzity Gregorianum a Urbanianum, University of Scranton, USA, University of Birmingham, Anglicko. Je ženatý a má štyri deti.