Katedra psychológie

Študijný program: Psychológia
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: Bc.

Orientácia bakalárskeho štúdia psychológie na psychológiu zdravia okrem získania základných poznatkov, zručností pre bakalársky stupeň štúdia v európskych podmienkach v našom programe
ponúkame aj čosi naviac - orientáciu na psychológiu zdravia.Zdravie sa chápe ako stav telesnej, duševnej, sociálnej a spirituálnej pohody. Zaujíma nás systematické uplatňovanie psychológie v oblasti duševného zdravia, prevencie psychosomatických ochorení. Človek je bytosť telesná, duševná, sociálna i duchovná. Veď zdravé či choré môžu byť naše telo, psychika, sociálne vzťahy i zmysel života, ktoré sú navzájom v istých vzťahoch. V konfliktoch s prostredím, so sebou samým alebo smerujú k harmónii. Študenti nášho programu sa môžu teoreticky aj prakticky učiť ako smerovať k harmónii vo vlastnom živote a podporiť súlad, zdravie v životoch iných ľudí.

Výučbová základňa:
Nám. 1. mája č. 1
810 00 Bratislava,

Nám. Slobody č. 3

Adresa: Katedra psychológie

VŠZ a SP sv. Alžbety, n.o. Bratislava
Nám. 1. mája č. 1
810 00 Bratislava

Vedúci katedry:

prof. PhDr. Alojz Nociar, PhD.

nociar@vssvalzbety.sk

Zástupca:

PhDr. Blanka Hofbauerová, PhD.

blanka.hofbauerova@gmail.com

Garant:

doc. PhDr. Zdenka Macková, PhD. mim prof.
e-mail: zdenka.mackova@gmail.com

 
Asistent katedry:
Mgr. Zuzana Hajdenová
e-mail: hajdenova@vssvalzbety.sk

tel.č. : 0911 147 926

Stránkové hodiny: Nám.1. mája

pondelok: 8:00 - 13:00 h

utorok: 8:00 - 13:00 h

streda: 8:00 - 13:00 h

štvrtok: 8:00 - 13:00 h

piatok: 8:00 - 13:00 h

Študijné oddelenie: Pod brehmi č. 4/A, 841 01 Bratislava (Polianky - Dúbravka)

Prosíme študentov, aby v prípade študijných záležitostí (prijímacie konanie, prestupy, prerušenie štúdia, zanechanie štúdia, zmeny osobných údajov a pod.) kontaktovali referentku študijného oddelenia.

Referentka:

Mgr. Zuzana Ryšánková
Kontakt: 0911 707 855
e-mail: rysankova@vssvalzbety.sk


Stránkové hodiny:

Pondelok: 10 -12 h, 13 -15 h

Utorok: ---- 13 - 15 h

Streda: 10 -12 h, 13 -15 h

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 10 - 12 h