Katedra sociálnej práce

Absolvent bakalárskeho štúdia sociálnej práce nájde uplatnenie ako výkonný pracovník - asistent sociálnej práce- v inštitúciách verejnej správy, v zariadeniach sociálnych služieb a starostlivosti o deti, dospelých a starších občanov, v združeniach a nadáciách zameraných na charitatívnu a sociálnu činnosť. Absolvent - bakalár sociálnej práce sa uplatní pri resocializácii občanov sociálne neprispôsobivých. Štúdiom získané vedomosti a spôsobilosti uplatní ako pracovník v inštitúciách sociálneho plánovania, organizácie a riadenia sociálnych služieb, politiky zamestnanosti a rozvoja trhu práce. Môže pôsobiť v rezorte ústredných orgánov štátnej správy (MPSVaR SR, ÚPSVaR, MV SR a iné) a v rezortných vzdelávacích zariadeniach.

Absolvent magisterského stupňa sociálnej práce - sociálny pracovník - samostatne poskytuje a riadi sociálnu starostlivosť na všetkých úrovniach. Manažuje prácu na úseku sociálnej práce na všetkých úrovniach. Plánuje, organizuje a participuje na projektoch týkajúcich sociálnej práce. Pracuje samostatne ale i v interdisciplinárnych tímoch na úlohách týkajúcich sa poskytovania sociálnej starostlivosti, profesionálnej prípravy, manažmentu.

Vedúca katedry sociálnej práce

prof. MUDr. Eva Grey, PhD. MHA.


Zástupca vedúcej katedry

doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH.