Katedra sociológie

Študijný odbor: Sociológia

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhDr.

Sociológia je stabilným študijným odborom na svetových univerzitách. Význam štúdia sociológie na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety je zvýraznený i skutočnosťou, že na Slovensku sa pripravujú profesionálni sociológovia doposiaľ len na troch vysokých školách (Univerzita Komenského v Bratislave, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a Univerzita Konštantína - filozofa v Nitre).

Oblasti a rozsah vedomostí, schopností a zručností, ktoré profilujú absolventa bakalárskeho štúdia sociológie: Absolvent ovláda základné poznatky z oblastí sociologickej teórie, sociálnej náuky Cirkvi, histórie sociológie a metodológie sociologického výskumu a je schopný aplikovať ich vo výskumníckej praxi alebo v inej sfére praktickej činnosti. Získa schopnosti identifikovať a metodologicky správne skúmať sociálne javy, procesy a problémy rôzneho druhu a nadobudnuté poznatky vie samostatne uplatniť pre potreby praxe v oblasti riadenia a organizácie práce, výkonu štátnej alebo verejnej správy, ako aj v podnikateľskom a neziskovom sektore.

Magisterský študijný program:
Magisterské štúdium odboru sociológia poskytuje študentom vedecké poznatky zo sociológie a ďalších súvisiacich a podporných disciplín, ako aj základné pracovné schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre plne kvalifikovaný výkon profesie sociológa.
Oblasti a rozsah vedomostí, schopností a zručností, ktoré profilujú absolventa magisterského štúdia sociológie:
Absolvent ovláda základné a špecifické poznatky z oblasti sociologickej teórie, histórie sociológie a metód sociologického výskumu, ako aj poznatky z odvetvových sociológií i podporných sociologických disciplín (štatistika, demografia, spracovanie údajov špeciálnymi programami). Je schopný tvorivo ich aplikovať vo vede, výskume a/alebo v spoločenskej praxi. Nadobudnuté poznatky a skúsenosti vie naplno využiť pri príprave, realizácii a vyhodnocovaní výsledkov sociologických výskumov, a to tak vo sfére teoretického, ako aj aplikovaného výskumu. Nadobudnuté poznatky a schopnosti vie tvorivo uplatniť v oblastiach štátnej a verejnej správy, v školstve, vo vede, v podnikateľskom sektore, pri riadení a rozvoji ľudských zdrojov, v expertných činnostiach, v sociálnej politike, sociálnej práci a pod.

Adresa:
Katedra sociológie, VŠZ a SP sv. Alžbety, n.o.
Pod brehmi č. 4/A,
841 01 Bratislava (Polianky - Dúbravka).

Vedúci katedry:
prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., MPH
e-mail: matulnik@vssvalzbety.sk

Asistentka katedry:

Mgr. Zuzana Hajdenová

Kontakt: 0911 147 926

e-mail: hajdenova@vssvalzbety.sk

Stránkové hodiny: Nám.1. mája

pondelok: 8:00 - 13:00 h

utorok: 8:00 - 13:00 h

streda: 8:00 - 13:00 h

štvrtok: 8:00 - 13:00 h

piatok: 8:00 - 13:00 h

Prosíme študentov, aby v prípade študijných záležitostí (prijímacie konanie, prestupy, prerušenie štúdia, zanechanie štúdia, zmeny osobných údajov a pod.) kontaktovali referentku študijného oddelenia.

Referentka:

Mgr. Zuzana Ryšánková

Kontakt: 02/5930 5614, 0911 707 855

e-mail: rysankova@vssvalzbety.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok: 10 -12 h, 13 -15 h

Utorok: 13 - 15 h

Streda: 10 -12 h, 13 -15 h

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 10 - 12 h