LL.M štúdium

Master of Laws

Občianske združenie Academia Prima, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (Poľsko), a Humanum - Institute of International studies and Education (Warsaw) v spolupráci s "World Jurist Association" (USA), na základe dohody o spolupráci, v rámci zahraničnej akreditácie partnera ponúkajú podiplomové štúdium aplikovaného práva a manažérskej praktiky pre prax. Študijný program spĺňa požiadavky predpisov a zákona o vysokých školách v Poľskej republike, štandardy EÚ.

Komu je štúdium určené?

LL.M je medzinárodne uznávaným profesijným neakademickým titulom, ktorý je uvádzaný, rovnako ako ostatné angloamerické tituly, za menom. Je určený najmä pre osoby s právnickým vzdelaním alebo pre absolventov neprávnických odborov s právnou praxou. Taktiež časovo vyťaženým zamestnancom alebo podnikateľom, ktorí získaním profesijného titulu LL.M. chcú zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce a ktorí si chcú alebo potrebujú zvýšiť svoju kvalifikáciu a doplniť svoje vedomosti.

Jazyk štúdia

Štúdium prebieha kompletne v slovenčine, trvá dva semestre a je zakončené udeľovaním profesijného titulu LL.M.

Školné

Školné je 3 500 EUR s DPH.

Doba štúdia

Jeden akademický rok (dva semestre): 180 hodín

Krátka charakteristika akademického roka (hodinová dotácia)

Prednášatelia sú v prvom rade skúsení odborníci. Dva semestre obsahujú 180 hodín. Z toho 107 hodín tvoria prednášky, 59 hodín je diaľkové štúdium (e-learning) a 14 hodín zahŕňa prediskutovanie prípravy záverečnej práce (záverečný seminár). Poslucháči v zmysle akreditácie musia získať 60 kreditov.

Študijný plán

 • Ústavné právo SR
 • Právo EU (komunitárne právo)
 • Obchodné právo (zásady obchodného práca, obchodné spoločnosti)
 • Daňové právo
 • Finančné právo
 • Správne právo (zodpovednosť a zásady správneho konania)
 • Hospodárske právo (záväzky, vymožiteľnosť)
 • Pracovné právo (princípy, pracovno-právne vzťahy)
 • Trestné právo (základy trestnej zodpovednosti)
 • Občianske právo (záväzkové vzťahy)
 • Ochrana utajovaných skutočností
 • Ochrana duševného vlastníctva
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Súkromná bezpečnosť
 • Ochrana informácií a kybernetická bezpečnosť
 • Ochrana osobných údajov

Učebné pomôcky

Ku každému predmetu budú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky (skriptá), ktoré sú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

Skúšky

Na konci druhého semestra je záverečná skúška z vopred zverejnených predmetov. Otázky záverečnej skúšky poslucháčom poskytneme na začiatku druhého semestra. Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky nasleduje slávnostné odovzdávanie diplomov.

Diplom a certifikát

Po úspešnom skončení štúdia bude vystavený anglický diplom Warsaw Management University. Taktiež táto inštitúcia vystaví aj osvedčenie (certifikát).

Online prihlasovací formulár k štúdiu LL.M.

Týmto spôsobom sa predbežne zaregistrujete k štúdiu LL.M. na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o., avšak pre dokončenie registrácie je potrebné do 10 pracovných dní vyplniť a zaslať vytlačenú a vyplnenú prihlášku, ktorá sa Vám otvorí zaslaním predbežnej prihlášky, v opačnom prípade sa táto online prihláška automaticky vymaže.