MBA štúdium

Master of Business Administration

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašované pracovisko v Dunajskej Strede v spolupráci s OZ ACADEMIA PRIMA a s poľskou Warsaw Management University otvorilo MBA štúdium v akademickom roku 2017/2018.

Diplom "Master of Business Administration" je najrozšírenejším postgraduálnym diplomom vo svete. Vyvinuli ho pre tých, ktorí pracujú v obchodnom živote, v štátnej správe, alebo v nonprofitovom sektore, alebo ešte plánujú vstúpiť do tohto sveta.

Popularita štúdia MBA spočíva v tom, že nielen tí, ktorí disponujú základným vzdelaním v hospodárskom smere, ale aj tí, ktorí majú vzdelanie iného charakteru, budú pripravení pomocou štúdia sa uplatniť na trhu práce v obchodnej a manažérskej sfére.

Štúdium pozostáva z dvoch semestrov. Prednášatelia sú v prvom rade skúsení odborníci. Dva semestre obsahujú 180 hodín. Z toho jednu časť tvoria prednášky, ďalšiu časť diaľkové štúdium (e-learning) a 14 hodín zahŕňa prediskutovanie prípravy záverečnej práce (záverečný seminár). Poslucháči v zmysle akreditácie musia získať 60 kreditov.

Program MBA uskutoční Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašované pracovisko v Dunajskej Strede v spolupráci s OZ ACADEMIA PRIMA a s poľskou Warsaw Management University. Program je akreditovaný Apsley Business School (London), taktiež poľským ministerstvom školstva.

Po úspešnom skončení štúdia bude vystavený anglický diplom Warsaw Management University. Taktiež táto inštitúcia vystaví aj osvedčenie (certifikát). Certifikát je platný pre uchádzačov, ktorí už získali akademický titul Bc. alebo Mgr. Pre tých, ktorí nedosiahli vysokoškolské vzdelanie, tiež majú možnosť prihlásiť sa na štúdium. Oni po úspešnom dokončení štúdia obdržia osvedčenie (certifikát), nie však diplom. V tomto prípade pre uchádzačov je podmienkou odborná skúsenosť, ktorú treba preukázať osvedčením.

Štúdium bude prebiehať v slovenskom jazyku, ak by to poslucháči vyžadovali, je možnosť zúčastniť sa aj na prednáškach v anglickom jazyku. Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky (skriptá), ktoré sú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

Na konci druhého semestra je záverečná skúška z vopred zverejnených predmetov. Otázky záverečnej skúšky poslucháčom poskytneme na začiatku druhého semestra. Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky nasleduje slávnostné odovzdávanie diplomov.

Poplatok za štúdium: 3500,- euro.

Online prihlasovací formulár k štúdiu MBA

Týmto spôsobom sa predbežne zaregistrujete k MBA štúdiu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o., avšak pre dokončenie registrácie je potrebné do 10 pracovných dní vyplniť a zaslať vytlačenú a vyplnenú prihlášku, ktorá sa Vám otvorí zaslaním predbežnej prihlášky, v opačnom prípade sa táto online prihláška automaticky vymaže.