Katedra ošetrovateľstva

Prečo študovať práve ošetrovateľstvo?

Ošetrovateľstvo dáva možnosť tomu kto ho študuje preniknúť do tajomstiev nielen ľudského tela, ale aj duše. Odporúčam ho pre tých, ktorí objavili v sebe potrebu dávať a prijímať. Je to poslanie, ktoré mimoriadne napĺňa, ale aj vyčerpáva. Druhý pohľad je pragmatický - povolanie sestry je na trhu práce jedno z najvyhľadávanejších zo strany zamestnávateľa, na trhu práce chýba. Absolventom Ošetrovateľstva určite nehrozí že sa v súčasnej dobe neuplatnili na trhu práce. Ako doma, tak aj mimo domova. Všade sú žiadaní.

Naša VŠ sleduje okrem výchovy a vzdelávania aj filozofický rozmer pomoci. A od pradávna bolo zmyslom Ošetrovateľstva okrem tlmenia bolesti aj všeobecná pomoc blížnym - slabším, chorým. Počas štúdia sa snažíme aby študenti pochopili že každý ľudský život má svoju hodnotu, svoj zmysel. Tým dostáva Ošetrovateľstvo väčší, naplnenejší zmysel pre tých, ktorí ho poskytujú - sestry a pre tých, ktorí ho prijímajú - pacienti, klienti.

Vedúca katedry ošetrovateľstva:
prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA.

Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na našej VŠ od jej začiatku. V roku 1989 ukončila štúdium na FFUK a LFUK s cenou rektora za vynikajúce študijné výsledky a reprezentáciu školy v mimoškolskej činnosti - ŠVOČ a kultúra. Predmetom jej pôsobenia je starostlivosť o chorých - Ošetrovateľstvo. Výsledky jej vedeckej školy sú premietnuté u trinástich úspešne ukončených doktorandov, ktorí sa všetci uplatnili v študijnom programe ktorý študovali. V doktorandskom študijnom programe je oblasťou jej záujmu Metodológia vedeckej práce a Kvalita života, ktoré prednáša, v magisterskom stupni sa venuje problematike Transkultúrneho ošetrovateľstva, Metodológii vedeckej práce, Diplomovému semináru, Ošetrovateľstvu v zdraví pri práci, Enviromentálnemu zdraviu, Individuálnej odbornej praxi. V bakalárskom študijnom programe sa venuje problematike Etiky v ošetrovateľstve, Komunikácii v ošetrovateľstve, Ošetrovateľstvu v komunite, Výchove k zdraviu a edukácii, Základom výskumu, Semináru k záverečnej práci.

V bakalárskom študijnom programe sa venuje problematike Etiky v ošetrovateľstve, Komunikácii v ošetrovateľstve, Ošetrovateľstvu v komunite, Výchove k zdraviu a edukácii, Základom výskumu, Semináru k záverečnej práci. Je školiteľkou záverečných prác v I., II., III. stupni vzdelávania, členkou odborných rád, redakčných rád. Získala viacero ocenení za rozvoj Ošetrovateľstva v Slovenskej republike, je organizátorkou a predsedom vedeckých výborov konferencií. Má bohaté vyžiadané a prihlásené výstupy na domácich a zahraničných vedeckých a odborných podujatiach, napr. v Španielsku, v Rakúsku, v Poľsku. Je autorkou učebníc, skrípt, monografií, publikácií. Recenzovala vedecké a odborné vysokoškolské učebnice, monografie a knihy domácich a zahraničných autorov.

Asistentky:

Mgr. Andrea Pavlíková
tel.: 02 / 577 80 616, 0911/ 989 026
e-mail: pavlikova@vssvalzbety.sk

Zodpovednosť v akademickom roku 2017/2018 : Bc. a Mgr. stupeň externého štúdia

Stránkové hodiny:
Pondelok 9:00 h. - 11:00 h.
Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda 13:00 h. - 15:00 h.
Štvrtok N E S T R Á N K O V Ý D E Ň
Piatok 9:00 h. - 11:00 h.

Mimo stránkových hodín prijímame stránky len po telefonickom dohovore.

Bc. Beáta Babíková

tel: 02/577 80 616, 0903/341 544
e-mail: babikova@vssvalzbety.sk

Zodpovednosť v akademickom roku 2017/2018: Bc. stupeň dennej kombinovanej formy štúdia

Stránkové hodiny:
Pondelok 9:00 h. - 11:00 h.
Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda 13:00 h. - 15:00 h.
Štvrtok N E S T R Á N K O V Ý D E Ň
Piatok 9:00 h. - 11:00 h.

Mimo stránkových hodín prijímame stránky len po telefonickom dohovore.