Doktorandské štúdium (PhD.)

Tretí stupeň vyskoškolského vzdelania

Akreditované študijné programy

Verejné zdravotníctvo

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Ošetrovateľstvo

Sociálna práca

Misijná, charitatívna a rozvojová činnosť

Kontakty

Mgr.Katarína Spevárová

referentka pre doktorandské štúdium
spevarova@vssvalzbety.sk

0902/469 781


Referát PhD. štúdia

Námestie slobody č.3

Bratislava


Korešpondenčná adresa:
referent pre PhD. štúdium
VŠ zdrav. a soc. práce sv. Alžbety, n.o.
Palackého 1, P.O.BOX 104
810 00 Bratislava

číslo účtu: 2627039100/1100
IBAN:SK64 1100 0000 002627039100
BIC/SWIFT : TATRSKBX

Online prihlasovací formulár k doktorandskému štúdiu (PhD.)

Týmto spôsobom sa predbežne zaregistrujete k doktorandskému štúdiu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o., avšak pre dokončenie registrácie je potrebné do 10 pracovných dní vyplniť a zaslať vytlačenú a vyplnenú prihlášku, ktorá sa Vám otvorí zaslaním predbežnej prihlášky, v opačnom prípade sa táto online prihláška automaticky vymaže.