Restoratívne praktiky
Konferencia s medzinárodnou účasťou o restoratívnych praktikách

Miesto konanie konferencie