Rigorózne konanie

Získaj titul PhDr.

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave realizujú v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách § 53 ods.8 a § 63.

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v danom študijnom odbore:

a) má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe,

b) je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi. Podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. sa po vykonaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce priznávajú nasledovné tituly:

"doktor filozofie", v skratke "PhDr." - v odboroch ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a v odbore sociálna práca.

Obhajoba rigoróznej práce je súčasťou vykonania rigoróznej skúšky v študijnom odbore, v ktorom získal študent vysokoškolské vzdelanie.

Rigoróznou prácou sa overuje schopnosť študenta na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Rigorózna práca má byť pôvodná, originálna. Nesmie byť upravená alebo prepracovaná diplomová alebo iná postupová a kvalifikačná práca.Rigorózna skúška sa skladá z dvoch častí. Začína obhajobou rigoróznej práce a bezprostredne pokračuje ústnou skúškou z určených študijných predmetov. Pri obhajobe rigoróznej práce sa uchádzač vyjadrí k pripomienkam uvedeným v oponentskom posudku a odpovedá na otázky členov komisie.Výška poplatku za rigorózne konanie je 450 EUR. Výška poplatku za vydanie diplomu je 250 EUR.

Faktory ovplyvňujúce úspešné hodnotenie rigorozantov v odbore sociálna práca:

- práca má charakter inovatívnych podnetov pre sociálnu oblasť (teória a prax),

- zameranie na riešenie problémov v sociálnej oblasti,

- použitie SPSS programu na štatistické spracovanie údajov, využitie kvalitatívneho výskumu,

- početnosť vzorky respondentov pri kvantitatívnych analýzach,

- riešenie problémov v kontexte minimálne regionálneho priestoru, práca je výrazne odlišná od zamerania diplomovej práce.

Faktory ovplyvňujúce úspešné hodnotenie rigorozantov v odbore ošetrovateľstvo:

- aktuálnosť témy,

- zhodnotenie tvorivého prístupu pri riešení problémov, výber metód a techník,

- praktický prínos pre teóriu a ošetrovateľskú prax,

- použitie programu na štatistické spracovanie údajov, využitie kvalitatívneho výskumu,

- odlišnosť od zamerania diplomovej práce,

- formálna úprava práce, dodržiavanie citačnej normy, spracovanie zoznamu použitej literatúry.

Faktory ovplyvňujúce úspešné hodnotenie rigorozantov v odbore verejné zdravotníctvo:

- aktuálnosť témy,

- zhodnotenie tvorivého prístupu pri riešení problémov, výber metód a techník,

- praktický prínos pre teóriu a verejno-zdravotnícku prax,

- použitie programu na štatistické spracovanie údajov,

- odlišnosť od zamerania diplomovej práce,

- formálna úprava práce, dodržiavanie citačnej normy, spracovanie zoznamu použitej literatúry.

Faktory ovplyvňujúce úspešné hodnotenie rigorozantov v odbore LVM v zdravotníctve:

- aktuálnosť témy,

- zhodnotenie tvorivého prístupu pri riešení problémov, výber metód a techník,

- praktický prínos pre teóriu a prax,

- štatistické spracovanie údajov,

- odlišnosť od zamerania diplomovej práce,

- formálna úprava práce, dodržiavanie citačnej normy, spracovanie zoznamu použitej literatúry.

Online prihlasovací formulár na rigorózne konanie (PhDr.)


Týmto spôsobom sa predbežne zaregistrujete k doktorandskému štúdiu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o., avšak pre dokončenie registrácie je potrebné do 10 pracovných dní vyplniť a zaslať vytlačenú a vyplnenú prihlášku, ktorá sa Vám otvorí zaslaním predbežnej prihlášky, v opačnom prípade sa táto online prihláška automaticky vymaže.