SPAY 2019

Medzinárodný dialóg o aspektoch traumy a sociálnej patológie u detí, adolescentov a mladých dospelých

Kategórie tém konferencie


1. Sociálna/ behaviorálna ekonómia a sociálna psychológia v prevencii sociálno-patologických javov

2. Ciele udržateľného rozvoja a otázky v nových prístupoch v prevencii a včasnej intervencii v sociálnej patológii u mládeže

3. Nové nástroje prevencie násilia a kriminality u detí a mládeže

4. Týranie, zneužívanie a zanedbávanie u detí a mládeže

5. Trauma

Výstupy z konferencie

Z vedeckej konferencie bude vydaný recenzovaný domáci a zahraničný zborník.

Príspevok bude uverejnený v zborníku/ abstraktbooku iba v prípade aktívnej účasti a osobnej prezentácie autora (prípadne po dohovore s náhradou spoluautorom) na konferencii.

Vydanie zborníka aj monografie z tohto dôvodu bude až po konferencii v mesiaci október 2019.

Miesto konanie konferencie

Upozorňujeme účastníkov konferencie, že z kapacitných dôvodov nie je možné zabezpečiť parkovanie v priestoroch Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.


Vedecký a organizačný výbor konferencie SPAY 2019