Univerzita tretieho veku

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/19, imatrikulácia sa uskutoční 10. júla 2018 v kaplnke Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety na Námestí slobody 3, 810 00 Bratislava. Následne bude prvá prednáška.

10.7. 2018 bude od 14.hodiny zápis, o 15. hodine imatrikulácia a potom nasleduje prvá prednáška.

Nakoľko začíname v čase letných prázdnin, možno budete mať vnúčatá v starostlivosti. Aby ste nemali starosť s náhradnou opaterou, môžete s nimi prísť na prednášky. Urobíme pre nich program. Prosím, len školopovinné deti.

PREDBEŽNÉ TERMÍNY PREDNÁŠOK

10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11. plus dve "voľné prednášky", podľa aktuálneho diania na škole. Plánujeme od 15.hodiny.

Letné prednášky budú na Námestí slobody 3, 810 00 Bratislava

Výučbová základňa počas leta:


Námestie slobody 3, Bratislava, Univerzitné pastoračné centrum bl. Zdenky Schelingovej

Adresa rektorátu a pre poštovú komunikáciu

VŠZSP sv. Alžbety, UTV

Námestie 1. mája č. 1

P.O. BOX 104
810 00 Bratislava

Kontaktná osoba

RNDr. Mgr. Milica Páleníková

tel. č.: 0905217309,

mail: milica.palenikova@vssvalzbety.sk

Elektronická prihláška na Univerzitu tretieho veku

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE,

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Akadémia celoživotného vzdelávania - cieľom programu je združovať ľudí v zrelom veku, cez prednášky a diskusie rozšíriť si a zdieľať vedomosti, poznatky, skúsenosti v rôznych aktuálnych oblastiach (z oblasti zdravovedy, psychológie, práva, sociálnych zákonov, bezpečnosti a sebeobrany, kresťanskej sociálnej náuky, religionistiky, misie, humanitárnej a rozvojovej práce, geografie).

Štúdium na Univerzite tretieho veku (ďalej len "UTV"), je organizované v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Jeho úlohou je rozvíjať a šíriť vzdelanosť vo všetkých etapách života.

Program bude prebiehať pod záštitou Ústavu tropického zdravotníctva - Slovenského tropického inštitútu, Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva a Inštitútu sociálnych vied.

Na UTV prednášajú učitelia a vedeckí pracovníci našej vysokej školy a vybraní vysokokvalifikovaní odborníci z praxe.

Štúdium na UTV je šesťsemestrálne (3 cykly, ročníky, po 10-12 prednášok) formou stretnutí raz za dva týždne. Semester je spravidla rozdelený do päť - šesť sústredení formou prednášok a konzultácií, praktických cvičení, okrem exkurzii - ak učebný plán neurčí inak. V priebehu štúdia budú aj špeciálne prednášky.

Štúdium začína imatrikuláciou študentov na začiatku štúdia a končí po úspešnom štúdiu slávnostným odovzdávaním osvedčení.

PREDBEŽNÉ TERMÍNY PREDNÁŠOK

10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11. plus dve "voľné prednášky", podľa aktuálneho diania na škole. Letné prednášky budú v našej budove na Námestí slobody 3, plánujeme od 15.hodiny.

Nakoľko začíname v čase letných prázdnin, možno budete mať vnúčatá v starostlivosti. Aby ste nemali starosť s náhradnou opaterou, môžete s nimi prísť na prednášky. Urobíme pre nich program. Prosím, len školopovinné deti.

PODMIENKY PRIJATIA

Podmienkou prijatia na štúdium je stredné vzdelanie. Je možné požiadať o výnimku.

Prijímacie skúšky sa nekonajú.

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM (za oba semestre spolu)

Poplatok pre pracujúcich dôchodcov je 60 €.

Poplatok pre dôchodcov je 35 €.

Poplatok pre invalidných dôchodcov je 25 €.

Úhradu poplatkov je potrebné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom na

číslo účtu IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. V poznámke uveďte UTV.

Kópiu úhrady a PRIHLÁŠKU s Vašimi osobnými údajmia kontaktným mailom, alebo telefónnym číslom pošlite, prosím, na email milica.palenikova@vssvalzbety.sk, alebo poštou či osobne na adresu:

VŠZSP sv. Alžbety, UTV

RNDr. Mgr. Milica Páleníková

Námestie 1. mája č. 1

P.O. BOX 104

810 00 Bratislava

Poznámka: smernicu o poplatkoch je možné nájsť na linku:

https://drive.google.com/file/d/0B9lWFzlqpub2NkJvWDlZYUUwUHNMMXNMNTZ2UTA0UGpsdWJz/view

ZAČIATOK AKADEMICKÉHO ROKA

Akademický rok UTV sa začína zápisom na štúdium. Zápis bude v deň imatrikulácie, to je 10.7. 2018 o 14.h. v kaplnke Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety na Námestí slobody 3, 810 00 Bratislava. Prosím, prineste si foto do indexu (3-4cm x 4-5 cm). Záujemcovia o štúdium na UTV uhradia poplatok za štúdium do začiatku akademického roka. Uhradený poplatok za príslušný akademický rok sa študentom UTV nevracia.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/19, imatrikulácia, sa uskutoční 10. júla 2018 o 15h. v kaplnke Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety na Námestí slobody 3, 810 00 Bratislava.

Následne bude prvá prednáška. (predtým, o 14.h., zápis).

PRIHLÁŠKA

Môžete zaslať elektronicky cez formulár vyššie, alebo Vaše základné údaje (meno, Priezvisko, kontaktný mail, kontaktné telefónne číslo môžete zaslať na email: milica.palenikova@vssvalzbety.sk, alebo poštou či osobne na adresu:

VŠZSP sv. Alžbety, UTV

RNDr. Mgr. Milica Páleníková

Námestie 1. mája č. 1

P.O. BOX 104

810 00 Bratislava

alebo doručiť osobne na vyššie uvedenú adresu (nechať v schránke na prízemí vedľa vrátnice).

KONTAKT

RNDr. Mgr. Milica Páleníková

milica.palenikova@vssvalzbety.sk

0905 217 309

PREDBEŽNÉ TERMÍNY PREDNÁŠOK

10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11. plus dve "voľné prednášky", podľa aktuálneho diania na škole. Letné prednášky budú v našej budove na Leškovej ulici., plánujeme od 15.hodiny

PREDBEŽNÝ PLÁN ŠTÚDIA

1. SEMESTER

1. Úvod do zdravovedy pre seniorov

2. Úvod do psychológie pre seniorov

3. Úvod do dôchodkovej reformy.

4. Bezpečnosť seniorov, sebeobrana, úvod

5. Úvod do religionistiky.

6. Voľná prednáška

2. SEMESTER

7. Humanitárna, rozvojová pomoc

8. Úvod do misijnej práce

9. Základy medzinárodného práva.

10. Úvod do geografie, migrácia obyvateľstva, projekty

11. Kresťanská sociálna náuka

12. Voľná prednáška

V ďalších semestroch rozvinieme úvodné prednášky, z predchádzajúcich stretnutí budeme sledovať záujem o témy. V každom cykle/semestri budeme venovať pozornosť téme poslanie, misia ľudí v zrelom veku, community service (verejnoprospešné práce), možnosti sebarealizácie.

3. SEMESTER

Cyklus prednášok ku geografii a regionálnym sociálnym problémom.

1. Geografia Európy a Slovenska, prepojenie na sociálne problémy

2. Geografia Ázie, prepojenie na sociálne problémy

3. Geografia Ameriky, prepojenie na sociálne problémy

4. Geografia Afriky, prepojenie na sociálne problémy

5. Pútnické miesta na Slovensku.

6. Humanitárne a rozvojové projekty sv. Alžbety

4. SEMESTER

Cyklus prednášok k sebeobrane, ochrana pred podvodníkmi,(prednášky s policajtmi) finančná gramotnosť/ostražitosť.

5. SEMESTER

Cyklus prednášok ku zdraviu seniorov, psychológia a zdravoveda, misia seniorov. Prvá pomoc.

1. Psychológia pre seniorov

2. Krízová intervencia

3. Prvá pomoc

4. Zdravoveda

5. Misia seniorov, dobrovoľníctvo

6. Voľná prednáška

6. SEMESTER

Cyklus prednášok ku religionistike a kresťanskej sociálnej náuke, misia seniorov.

1. Kresťanská sociálna náuka

2. Medzikultúrny dialóg

3. Kresťanstvo na Slovensku

4. Kresťanstvo a islam

5. Kresťanstvo a judaizmus

6. Voľná prednáška