Katedra verejného zdravotníctva

Verejné zdravotníctvo je multidisciplinárny vedný odbor, ktorý vychádza z biomedicínskych a prírodných vied, ako sú hygiena, epidemiológia, enviromentálne vedy, behaviorálne vedy, a tiež bioštatistika, ekonomika, manažment starostlivosti o zdravie populácie. V popredí záujmu odboru je prevencia ochorení s dôrazom na primárnu prevenciu, zlepšenie kvality života, predĺženie strednej dĺžky života pomocou organizovaného úsilia spoločnosti, ale aj riešenie akútnych problémov ohrozujúcich zdravie spoločnosti. V rámci úsilia o "globálne zdravie" v 21.storočí dominujú rovnako infekčné ako chronické ochorenia. Globalizácia so sebou prináša mnohé javy, ktoré významne ovplyvňujú zdravie v celosvetových rozmeroch, ako napr. migrácia vo všetkých jej podobách, katastrofy, vojnové konflikty spojené s migráciou utečencov a terorizmus.

Prečo študovať verejné zdravotníctvo na našej vysokej škole?

  • VŠZaSP sv. Alžbety poskytuje externú formu štúdia v odbore verejné zdravotníctvo, ktorá prebieha prezenčnou a a aj online formou, čím študent šerí čas aj náklady na cestovanie a ubytovanie.
  • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety je podľa hodnotenia medzinárodnej akreditácie celosvetovým unikátom z pohľadu skúseností v krajinách tretieho sveta a okamžitého nasadenia v prípade katastrof (Haiti) a migráciou spojenou s vojnovými konfliktami (pôsobenie a hranici a v utečeneckých táboroch), ako aj skúseností s prácou s bezdomovcami, rodinami v kríze, týranými ženami, rómskou populáciou
  • Informácie o svetovom verejnom zdravotníctve, ktoré študenti získajú, sú nielen teoretické, ale získané osobnou skúsenosťou mnohých pedagógov, ktorí pracovali na humanitárnych projektoch na Slovensku aj v zahraničí.
  • Cieľom výuky na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety je nielen zabezpečiť študentom profesionálny rast, ale aj vštepiť vernosť zásadám Hippokratovej prísahy, t.j. chrániť život od počiatku až po prirodzenú smrť.
  • V prípade záujmu sa môžu študenti uchádzať o pôsobenie na projektoch
  • Ako jediná VŠ ponúka v rámci primárnej prevencie certitikovaný kurz Výchova k rodičovstvu (Parenting education).

Po ukončení magisterského štúdia sa môžu študenti prihlásiť na rigorózne konanie a na PhD štúdium v odbore Verejné zdravotníctvo alebo Tropické verejné zdravotníctvo.

Vedúca katedry verejného zdravotníctva

prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA

Mariana Mrázová pôsobí ako lekár a vysokoškolský pedagóg. Svoju klinickú a vedecko-výskumnú prax zamerala na prevenciu a liečbu infekcií u onkologických pacientov, surveillance nozokomiálnych nákaz a užívanie antibiotík v gravidite. Roky sa venuje primárnej prevencii zameranej na rodinu - certifikovaný kurz "Výchova k rodičovstvu"(Parenting education) a prevencii sociálnej patológie u detí a mladistvých. V rámci migračnej krízy pôsobila ako lekár na hraničnom prechode a v utečeneckých táboroch v Slovinsku a Grécku.

Asistentka:

PhDr. Monika Tóthová
tel.: 02 / 577 80 615, 0904 404 832
e-mail: tothova@vssvalzbety.sk

Stránkové hodiny:

pondelok: 9:00 - 11:00 obed

utorok: N E S T R Á N K O V Ý D E Ň

streda: 9:00 - 11:00 obed 13:00 - 15:00 hod.

štvrtok: N E S T R Á N K O V Ý D E Ň

piatok: 9:00 - 11:00