Prorektori

Spoločnou prácou za úspechom

Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH

prorektor pre zahraničné vzťahy a humanitárne projekty

prof. MVDr. Peter Juriš, PhD.

prorektor pre vzdelávanie

prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. MHA

prorektor pre výskum a zahraničné záležitosti

prof. PhDr. Milan Schavel, PhD.

prorektor pre akademickú činnosť

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.

prorektor pre právne záležitosti