Katedra zubnej techniky

Zubná technika sa študuje v 1.stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky pre dennú formu a 4 roky pre externú formu za podmienky splnenia 3-ročnej odbornej praxe pre získanie odbornej spôsobilosti. Podmienkou prijatia na dennú formu Bc. štúdia v uvedenom odbore je potrebné mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Pre externú formu je potrebné absolvovanie strednej zdravotníckej školy ukončenej maturitnou skúškou zubný technik / zubný laborant. Ide o kreatívny odbor, ktorý ako jediný sa študuje na VŠ sv.Alžbety v Bratislave. Absolventi daného odboru sa vedia uplatniť na domácom trhu práce ale aj v zahraničí.

Vedúca katedry zubnej techniky

doc. PhDr. PaedDr. Eliška Knošková, PhD.

garant štúdia v odbore Zubná technika

člen AK pri Ministerstve zdravotníctva SR
člen AK pri Ministerstve školstva SR

viceprezident pre vzdelávanie SKZT

riaditeľka IVZT pri SKZT

spolupráca so zahraničnými školami a firmami v oblasti stomatologických protéz

Asistentka:

PhDr. Monika Tóthová
tel.: 02 / 577 80 615, 0904 404 832
e-mail: tothova@vssvalzbety.sk

Stránkové hodiny:

pondelok: 9:00 - 11:00 obed

utorok: N E S T R Á N K O V Ý D E Ň

streda: 9:00 - 11:00 obed 13:00 - 15:00 hod.

štvrtok: N E S T R Á N K O V Ý D E Ň

piatok: 9:00 - 11:00